• Tretiaci na Kurze ochrany života a zdravia

     • Ako každý rok, tak i tento rok sme sa zúčastnili kurzu ochrany života a zdravia na chate Magurka v prekrásnej prírode Nízkych Tatier.

      Počas dvoch dní sme mali možnosť vyskúšať si rôzne aktivity. Absolvovali sme túru, ktorá preverila naše orientačné zmysly, vyskúšali sme si, ako sa dá orientovať v prírode pomocou buzoly a absolvovali sme aj zdravotnícku prípravu. Cieľom účelového cvičenia bolo, aby sme si vyskúšali rôzne riešenia mimoriadnych situácií, ako je civilná ochrana, zdravotnícka príprava a  pobyt a pohyb v prírode. Okrem týchto aktivít sme si na chate aj opekali a hrali rôzne hry.

      Z kurzu ochrany života a zdravia si odnášame veľa úsmevných momentov a zážitkov.

      Natália Sojková III.A

     • OCEŇOVANIE NAJÚSPEŠNEJŠÍCH ŽIAKOV V NITRIANSKOM KRAJI

     • Najúspešnejší žiaci  stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja si v utorok 13. júna 2023 prevzali ocenenie z rúk predsedu NSK Ing. Branislava Becíka, PhD. v Koncertnej sále Župného domu v Nitre.

      Ocenení boli víťazi celoštátnych i medzinárodných olympiád, stredoškolskej odbornej činnosti, odborných, umeleckých a športových súťaží za školský rok 2022/2023.

      Z nášho gymnázia bol ocenený Alex Mudrák, žiak III.A triedy, ktorý vzorne reprezentoval našu školu a kraj v celoslovenskom kole stredoškolskej odbornej činnosti a umiestnil sa na 2.mieste.  

      Blahoželáme a ďakujeme  Alexovi za úspešnú reprezentáciu nášho gymnázia.

      PaedDr. Eliška Matušková

     • Exkurzia ENERGOLAND Mochovce

     • Dňa 6.6. 2023 sa naša trieda áčkarov vybrala na edukačný výlet do Energolandu v Mochovciach v sprievode pani učiteľky Uhríkovej.

       Pani sprievodkyňa nám priblížila fungovanie jadrovej elektrárne, ktorá sa nachádza v našej blízkosti. Celá exkurzia prebiehala zábavnou a zaujímavou formou s veľmi dôkladným výkladom. Bola zložená z viacerých častí. Hneď pri vstupe nás hromadne zaujalo termálne zrkadlo, v ktorom sme sa všetci hodnú chvíľu obzerali. V prehliadke bol dokonca zahrnutý aj kratší 3D film o histórii i budúcnosti vývoja našej Zeme, ktorý nás všetkých zaujal. Musím sa priznať, že moje zručnosti v technike a znalosti z fyziky nemôžem označiť za stopercentné, no vďaka hravému spôsobu prezentácie v Mochovciach som naozaj nemala problém porozumieť žiadnej informácií. Osobne veľmi obdivujem, každého pracovníka , ktorý pracuje v oblasti akou je elektráreň v Mochovciach a stará sa o jej bezproblémový chod. Konečne si dokážem predstaviť akú náročnú a dôležitú prácu musia dennodenne vykonávať, aby sme my doma mohli plnohodnotne fungovať. Elektráreň v Mochovciach vyrába a distribuuje elektrinu domov každému z nás. Romantika pri sviečkach môže byť pekná, no len na prvých pár minút. Život bez elektriny si už nedokážeme ani len predstaviť, preto im patrí veľká vďaka.


      Som rada, že sme už ako dospelí ľudia dostali šancu zistiť, čo sa skrýva za bránami tohto obrovského kolosu. Teraz určite budeme rozumieť  tomu, čo predchádza zapnutiu televízie večer po ťažkom dni, či zapojení nabíjačky môjho mobilného telefónu.

      Sofia Zrubcová III.A

     • Návšteva veľvyslankyne Talianskej republiky

     • Dňa 22.mája 2023 navštívila  našu školu veľvyslankyňa Talianskej republiky J. E. Catherine  Flumiani v doprovode  zástupcov  Univerzity Konštantína Filozofa  docentky  Martiny  Pavlíkovej  - prorektorky pre medzinárodné vzťahy a profesora  Romana Králika.

      Vzácnu návštevu sme  privítali na pôde našej školy starým slovanským zvykom – chlebom a soľou.

      Zástupcovia Katedry romanistiky a germanistiky UKF v Nitre podrobne oboznámili žiakov tretieho ročníka s ponukou študijných programov a s možnosťami štúdia cudzích jazykov.  „Koľko jazykov vieš, toľkokrát si človekom“- v tomto prísloví je veľa pravdy,  lebo keď sa učíte jazyk, tak v ňom dokážete nielen komunikovať, ale spoznávať kultúru a mentalitu národa.  Nielen anglický, ale aj nemecký, taliansky,  či španielsky jazyk otvárajú dvere do sveta. Toto bola výzva pre žiakov, ktorým bolo vysvetlené, že pre uplatnenie v praxi je dôležité ovládať minimálne dva cudzie jazyky.

      Návšteva sa niesla v príjemnej atmosfére, žiakom sa páčilo vystúpenie Jej Excelencie, v ktorom poukázala na dôležitosť získavania vedomostí u mladých ľudí, takisto schopnosť presadiť sa na základe vysokej miery vzdelanosti a schopnosti neustále na sebe pracovať.

      PaedDr. Eliška Matušková

     • Keď niečo krásne končí a nové krásne začína...

     •     V tomto duchu sa nieslo slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení absolventov Gymnázia vo Vrábľoch. Štvorročné a aj päťročné štúdium na bilingválnom slovensko-ruskom gymnáziu prešlo ako voda. Po písomných maturitách čakali maturantov ústne maturitné skúšky, ktoré sa konali v dňoch 22. - 25. 5. 2023. Všetkých 33 maturantov úspešne zodpovedalo na náročné otázky, ktoré mapovali učivo celého štúdia. A tak nič nebránilo tomu, aby im boli odovzdané maturitné vysvedčenia.

           Slávnostné odovzdávanie sa konalo 26. 5. 2023 v sobášnej sieni Mestského úradu vo Vrábľoch. Pre absolventov gymnázia bolo cťou, že maturitné vysvedčenia im odovzdali okrem riaditeľky školy PaedDr. Elišky Matuškovej  a triednych učiteliek aj primátor mesta Mgr. Viktor Németh a zástupkyňa primátora Ing. Monika Mališková, od ktorých dostali okrem gratulácie aj krásnu gerberu.

           Slávnostný akt začal básňou, privítaním hostí a nasledovali príhovory pána primátora a pani riaditeľky. Po prevzatí vysvedčení sa absolventi ešte raz poďakovali svojim učiteľom, nasledovali posledné fotografie, posledné podania rúk...

           Absolventom prajeme veľa šťastia v ďalšom živote a tiež si želáme, aby nezabudli na svoju strednú školu a šírili sebe a aj vrábeľskému gymnáziu dobré meno.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Ťahák opäť bodoval

     • V dňoch 21. a 22. apríla 2023 sa uskutočnilo vyhodnotenie 29. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov ŠTÚROVO PERO. Do tohto ročníka sa prihlásilo 51 stredoškolských časopisov. Študenti vrábeľského gymnázia sa opäť zapojili do celoslovenskej súťaže a opäť úspešne. Ťahá i tento rok dostal ocenenie. Naši šikovní študenti získali 3. miesto.

      Ďakujeme celej redakčnej rade. Gratulujeme!

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • „NA SVETE JE VEĽA DETÍ, KTORÉ SA TRÁPIA. BUĎTE ICH NÁDEJOU.“

     • Tohtoročné motto zbierky Modrý gombík nás veľmi oslovilo a keďže sa hrdíme titulom „Škola priateľská k deťom“, tak aj napriek daždivému počasiu vyšli naši žiaci ako dobrovoľníci do ulíc Vrábeľ. Výťažok zo zbierky je určený deťom, ktoré sa trápia v humanitárnych krízach a aj slovenským deťom.

      Milióny detí na svete vyrastajú v krajinách, ktoré pustošia vojny či prírodné katastrofy. Prichádzajú o svoje domovy, blízkych, nemôžu chodiť do školy a bezstarostne sa hrať so svojimi kamarátmi, nemajú prístup k čistej vode, výživnej strave či liekom. Detská duša je veľmi krehká a rany na nej sa často nezahoja celý život. Zbierka MODRÝ GOMBÍK 2023 je určená práve týmto deťom. Pracovníci UNICEF prichádzajú za deťmi aj na tie najťažšie dostupné miesta a prinášajú im programy, v ktorých sa deti môžu vrátiť k svojim detským aktivitám, športovať, šantiť, vzdelávať sa, tvoriť.

      Pre slovenské deti vo veku 6-10 rokov vytvorili unikátny program, ktorý je zameraný na duševné zdravie. Jeho názov je JEŽKOVINY a Ježko Bruno v ňom slovenské deti sprevádza po zaujímavých krajinách a pomáha im riešiť problémy, s ktorými sa deti v tomto veku najčastejšie stretávajú.                                                                                      

      VÝNOS ZBIERKY MODRÝ GOMBÍK 2023 BUDE VENOVANÝ NA PROGRAMY DUŠEVNÉHO ZDRAVIA PRE DETI VO SVETE AJ NA SLOVENSKU. (www.unicef.sk)
       

      Sme veľmi radi, že sa nám podarilo vyzbierať 88,13 eur. Ďakujeme za deti, ktorým výťažok zo zbierky poputuje a pomôže im zvládnuť ťažké životné situácie.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Rozlúčka s maturantmi

     •      „Aj tak sme stále frajeri...“za tónov piesne prichádzajú do slávnostne vyzdobenej telocvične maturanti z V. D a zo IV. A. Je 12. máj 2023 a je to deň ich posledného stretnutia so  spolužiakmi z nižších ročníkov na pôde školy. Po rozlúčke ich čaká akademický týždeň a potom ústna maturitná skúška. Opakuje sa kolobeh života stredoškolákov, ktorý má však vždy svoje osobité čaro. Aj tento raz im mladší spolužiaci nádherne a nápadito vyzdobili triedy, nezabudli ani na vynikajúce dobroty a na darčeky na pamiatku.

           Priebeh rozlúčky bol veľmi emotívny. Po zaznení študentskej hymny prítomných učiteľov aj žiakov privítali maturanti a odovzdali slovo triednym učiteľkám, ktoré pochválili všetkých, ktorí dosiahli v písomnej časti maturitnej skúšky vysoký percentil (napr. zo slovenského jazyka dosiahli najvyšší percentil 97,7 a so svojimi vedomosťami tak patria medzi 2% najlepších žiakov na Slovensku, v ruskom jazyku bol najvyšší percentil 95,3 a v anglickom jazyku 96,2). Deviati žiaci si prevzali pochvaly od riaditeľky školy a udelili sa aj štyri „sovy“. „Sova“ je ocenenie, ktoré je symbolom múdrosti, usilovnosti a kreativity a pedagógovia ho udeľujú žiakom, ktorí dosahujú nielen vynikajúce študijné výsledky, ale zároveň reprezentujú školu v predmetových súťažiach a olympiádach a tiež na podujatiach prezentujúcich školu na verejnosti.

           Následne vystúpili zástupcovia maturantov, poďakovali vedeniu školy a učiteľom za ich snahu a nielen profesionálny, ale aj priateľský prístup počas štúdia. Okrem toho predviedli aj  tanečné vystúpenia zo stužkovej slávnosti. Po záverečných poďakovaniach opätovne zaznela pieseň „Aj tak sme stále frajeri...“ a maturanti za potlesku mladších spolužiakov odišli z telocvične, aby pokračovali rozlúčkou v triedach. Tu sa spevom a rozdávaním cukríkov ešte raz rozlúčili so spolužiakmi.

          Maturantom budeme držať palce, aby na ústnej maturitnej skúške v čo najlepšom svetle preukázali svoje vedomosti a tiež im prajeme veľa šťastia a úspechov v ďalšom živote.

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Tri životy...

     • „Chceme, aby svet chudobných a chorých detí nebol jednofarebný.“

           Žiaci našej školy nie sú ľahostajní, keď ide o pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách. Dokazujú to každoročne tým, že sa angažujú vo viacerých charitatívnych zbierkach.

           V tomto školskom roku sme sa zapojili aj do projektu, ktorý realizuje Občianske združenie Dvojfarebný svet na päťdesiatich pilotných školách na celom Slovensku. S našimi žiakmi sme  sa tak venovali téme globálneho rozvojového vzdelávania nevtieravým, atraktívnym spôsobom. Cieľom bolo poukázať na rozdielnosť životných podmienok a šancí ľudí vo svete a na prínos Slovenska k zmene. Tiež je to dobrá cesta k tomu, aby si slovenskí žiaci uvedomili, že nie každé dieťa a mladý človek má také vyhovujúce podmienky na vzdelávanie a rodinný život, ako sú im ponúkané na Slovensku.

      Občianske združenie Dvojfarebný svet je organizáciou zanietených ľudí, ktorí sa snažia pomôcť deťom žijúcim v náročných životných podmienkach. Pôsobí predovšetkým v rozvojových krajinách, kde sa snaží pre najmenších vytvoriť také zdravotné a sociálne podmienky, aby mohli deti šťastne žiť bez ohľadu na situáciu vo svojej krajine a rodine. Hlavnými piliermi ich pomoci sú zdravie, rodina a vzdelanie.

      Absolvovaním tohto programu implementuje škola v rámci Štátneho vzdelávacieho programu do výučby dve prierezové témy, a to enviromentálnu výchovu a mulitikultúrnu výchovu. Program, ktorý združenie školám ponúka, bol pripravený po konzultáciách so školami a expertmi na metodiku tak, aby v priebehu dvoch vyučovacích hodín dokázal otvoriť problematiku rozdielov vo svete, podnietil žiakov k diskusii na túto tému a prinútil zamyslieť sa nad tým, ako môžeme z malého Slovenska ovplyvniť dianie v krajinách, ktoré majú veľké problémy.

      Žiaci si najskôr pozreli film Tri životy, ktorý mapuje jeden deň v živote troch detí, ktoré sú zo Slovenska, Kambodže a Lesotha. Ukazuje nerovnosti v bežných veciach, ako je prístup k vode, elektrine, potravinám, vzdelávaniu či sociálnej spravodlivosti. Následne sme so žiakmi diskutovali o tom, aké pocity v nich film zanechal. Rozprávali sme sa, ako môžeme pomáhať my a či máme aj zodpovednosť pomáhať druhým ľuďom, ktorí žijú niekde úplne inde vo svete a do akej miery je naša pomoc potrebná. Žiaci si tiež uvedomili, že pitná voda, zdravotná starostlivosť, strava bohatá na vitamíny a elektrická energia nemusia byť samozrejmosťou. Zamýšľali sa aj nad tým, či je férové a spravodlivé, ak sú oblasti, kde deti nemajú prístup k základným hygienickým potrebám a ako im pomôcť.

      Film v žiakoch zanechal množstvo otázok, na ktoré možno nájdu odpoveď v úvahe na tému: „Rozdielnosť životných podmienok a šancí ľudí na svete a náš prínos k zmene“, ktorej napísanie je súčasťou projektu. Všetky úvahy zašleme autorkám projektu a tie vyhodnotia dve najlepšie.

      Veríme, že aj takouto formou prispejeme k tomu, aby z našich žiakov vyrástli ľudia, ktorí budú mať potrebu pomáhať druhým a prispejú tak k ich spokojnejšiemu a radostnejšiemu životu.

      PhDr. Monika Bogyóová

      www.dvojfarebnysvet.sk

     • „Keď vonia perník“ - Výstava ku svetovému dňu perníka

     • V týždni od 18. 4. do 25. 4. 2023 sme v škole vyhlásili súťaž o najkrajší perník, medovník. Výstava súťažných perníkov sa uskutočnila v nasledujúcom týždni v ruskej knižnici. Návštevníci sa mohli dozvedieť veľa zaujímavého o histórii, výzdobe a receptoch tohto slávnostného pečiva.

      Víťazov súťaže čakala zaslúžená odmena.

      Ďakujeme všetkým za účasť a ochotu.

      PaedDr. Denisa Očovayová,  Alla Pakhritsina, CSc.

     • 45. ročník celoštátnej prehliadky prác STREDOŠKOLSKEJ ODBORNEJ ČINNOSTI

     • V dňoch 26. až 28. apríla 2023 sa v Modre zišli víťazi krajských kôl SOČ z celého Slovenska, aby prezentovali pred odbornou porotou svoje práce v sedemnástich rôznych odboroch. V jednom z nich, v odbore učebné pomôcky a didaktické technológie, svoju prácu úspešne obhájil Alex Mudrák, žiak III.A triedy. Kvalita jeho práce a obhajoby bola ocenená druhým  miestom, k čomu mu srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej bádateľskej činnosti.

      RNDr. Anna Uhríková

     • DEŇ NAOPAK

     • Školský parlament pripravil pre spolužiakov zaujímavú aprílovú akciu „Deň naopak“. Znamenalo to, že u nás na škole mali žiaci výnimočnú možnosť, aby si vyskúšali, aké je odučiť svoj obľúbený predmet a na vlastnej koži pocítiť, že vysvetľovať nové učivo svojim spolužiakom, nie je vôbec také ľahké.

      Celý deň prebiehal vo výbornej nálade a bol plný smiechu a nových vedomostí či aktivít, ktoré si pripravili „noví učitelia“ – žiaci pre spolužiakov. V triedach, v ktorých sa našlo viac odvážnych žiakov, mali týmto spôsobom odučený skoro celý deň, no často hlavne s pomocou učiteľov, ktorí hneď doplnili informácie, na ktoré pozabudli.

      My, ktorí sme si vyskúšali učenie, sme veľmi vďační, že nám naši učitelia poskytli takúto možnosť. Mohli sme ukázať, že svoje poznatky a nadobudnuté informácie dokážeme využiť aj pred tabuľou. Jedna vec je predsa vedieť odpovedať na otázky v písomke a druhá zasa dokázať rozprávať o danom učive 45 minút bez prestávky, či vedieť vysvetliť zvedavým spolužiakom problematické otázky.

      Zistili sme ale aj to, že práca učiteľa nie je vôbec ľahká, a tak im ďakujeme za to, že nám každý deň sprostredkúvajú nové informácie a rozširujú tak naše vedomosti.

      Sofia Zrubcová, III. A

     • Celoštátne kolo 25. ročníka Olympiády ľudských práv

     • Medzi ľudské práva patria všetky práva a slobody, ktoré prináležia jednotlivcovi práve na základe toho, že je človekom. Tieto práva a slobody sú ľudom priznávané s cieľom dôstojného života.

      Omšenie bolo v dňoch 18. – 20. 4. 2023 miestom, kde sa i tento rok stretli žiaci a žiačky z jednotlivých krajov Slovenska, aby svojimi vedomosťami a názormi presvedčili odborné poroty, že problematika ľudských práv im nie je cudzia. Tak ako niekoľko rokov dozadu, aj tento rok sme na celoštátnom kole mali zástupcu za našu školu, víťaza krajského kola OĽP, Alexa Mudráka. Mala som opätovne tú česť zúčastniť sa tohto podujatia z pozície členky celoštátnej komisie a členky jednej z odborných komisií. Vďaka vynikajúcej organizácii PhDr. Dagmar Hornej, PhD., predsedníčky Celoštátneho kola OĽP, mali všetci účastníci možnosť stretnúť veľa zaujímavých ľudí, ľudskoprávnych aktivistov, kolegov, žiakov a hostí.

      Celou súťažou rezonovala nosná téma celoštátneho kola - ZÁPAS ZA MIER, DEMOKRACIU, ĽUDSKÉ PRÁVA POKRAČUJE.

      Okrem samotných súťažných častí (riešenie modelových prípadov, obhajoba úvah) bol program olympiády doplnený o workshopy na témy: Súdy a demokracia: kde sú ľudské práva? Ľudské práva v zahraničnej politike USA. Vzdelávanie o súhlase. Kto a ako môže ochrániť tvoje ľudské práva na Slovensku. Demokracia založená na dôstojnosti.

      Záštitu nad olympiádou prebrala PREZIDENTKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PANI ZUZANA ČAPUTOVÁ. Na otvorení olympiády sa žiakom, pedagogickému sprievodu, odborným porotám prihovoril Martin Nesirky, vedúci Informačnej služby OSN vo Viedni.

      Náš žiak, Alex Mudrák, ktorý vzorne reprezentoval školu, sa na vysokej úrovni zhostil témy, v ktorej fundovane vysvetlil klady a zápory umelej inteligencie.

      Keď si spomeniem na jednotlivé ročníky olympiády, tak sa mi vybavia mená mojich žiakov, ktorí sa zúčastnili celoštátneho kola a teší ma, že medzi nimi bol i terajší primátor nášho mesta Viktor Németh.

      PhDr. Ivana Hudaszek Semjanová

     • Hviezdoslavov Kubín

     • „Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. Umelecký prednes je prostriedkom na vyjadrenie vlastných pocitov, záujmov, názorov a postojov prostredníctvom zvolených literárnych textov a vlastného rečového prejavu. Osobnostná, názorová a estetická sebaprezentácia na verejnom vystúpení vedie interpreta k rozvíjaniu jeho predstáv, emócií, myslenia a k zdokonaľovaniu jeho reči, výrazu i kontaktu s publikom.“ /www.nocka.sk/

      Žiačky Karin Bednáriková a Alžbeta Stanová sa v posledný marcový deň zúčastnili tejto významnej recitačnej súťaže, ktorá sa konala v KOS v Nitre. Karin recitovala prózu Pieseň o mame od autorky Bohuslavy Vargovej a Alžbeta báseň od Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej Pár – nepár. Obe dievčatá nás v silnej konkurencii recitátorov vzorne reprezentovali a patrí im poďakovanie.

       

      PhDr. Monika Bogyóová

     • Návšteva Mestskej knižnice vo Vrábľoch

     • Marec je mesiac, ktorý sa spája nielen s príchodom jari, ale od roku 1955 je označovaný aj ako „mesiac knihy“ na počesť významného slovenského buditeľa Mateja Hrebendu, ktorý sa narodil a aj zomrel v marci. Odmalička pociťoval lásku ku knihám, ale keďže mal problémy so zrakom, chodil po susedných domoch a prosil ľudí, aby mu čítali. Cestoval vraj po celom Slovensku, zachránil mnoho kníh a tým prispel ku vzniku prvých knižníc.

      Knihy a knižnice sú dodnes dôležitým zdrojom informácií pre žiakov, hoci musíme čestne priznať, že čítame oveľa menej. A tak si veľmi vážime, že pracovníčky knižnice každoročne pozývajú gymnazistov, žiakov prvého ročníka, na prehliadku s odborným výkladom. Inak tomu nebolo ani tento rok. Oboznámili sme s históriou knižnice, s usporiadaním kníh, s výpožičným poriadkom a navyše sme sa mohli zapísať a stať sa čitateľmi. Okrem toho bol pre nás pripravený kvíz, súťaž v hľadaní kníh podľa indícií a každý žiak dostal malý darček.

      Ďakujeme pracovníčkam knižnice a budeme sa snažiť o to, aby sme sa stali aktívnymi čitateľmi vrábeľskej knižnice.

       

      Viktória Badínová, I. D

     • 28. marec - Deň učiteľov

     • Na slávnostnom odovzdávaní ocenení učiteľom v meste Vráble pri príležitosti Dňa učiteľov, primátor mesta Vráble na návrh vedenia školy udelil čestné uznanie aj našej učiteľke, kolegyni.

      Alla Pakhritsina, CSc. si prevzala z rúk primátora ocenenie za výborné výsledky vo výchovno-vyučovacom procese, za skvalitňovanie a obohacovanie bilingválneho študijného programu, za vzornú reprezentáciu školy v umeleckej súťaži Ruské slovo a za aktívnu prácu s talentovanými žiakmi.

      Blahoželáme!

      PaedDr. Eliška Matušková

     • Úspech v SOČ

     • Dňa 22. marca 2023 sa v Nitre zišli mladí ľudia z celého Nitrianskeho kraja, aby si zmerali sily v rôznych odboroch stredoškolskej odbornej činnosti. Alex Mudrák z III.A triedy prácou v odbore tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadil druhé miesto a postúpil do vyššieho kola .

      Srdečne mu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v apríli na celoslovenskom kole tejto prestížnej súťaže.

      RNDr. Anna Uhríková

     • Interaktívne prezentácie od neziskovej organizácie SEEDS

     • Zatiaľ čo sa pre našich najstarších študentov už začalo obdobie maturít, ostatných v utorok 14. marca čakali tri zábavné a poučné prednášky o spoločnosti. Pripravili si ich pre nás lektori z neziskovej organizácie SEEDS v rámci projektu Vedieť viac.  Každého aktívneho žiaka dokonca odmenili malým darčekom!

      Na prednáške „Európa a svet, alebo za všetko môže migrácia“ s cestovateľkou a politologičkou Evou Plánovskou sme sa predovšetkým zamysleli nad tým, ako migrácia vlastne začala, ako sa menili hranice Európy a ako sa líši naša kultúra, či náboženstvo. Zaujímavé bolo napríklad aj vysvetlenie fungovania Rady EÚ alebo ako stoja krajiny v rebríčku tých najrozvinutejších.

      Pri téme „Slovensko, ako ho nepoznáme“ sme si počas rozprávania cestovateľa a sprievodcu Petra Rea mohli zapisovať do slepej mapy znamenité slovenské miesta. Hlavy sme si potrápili nad vlastnosťami nášho Slovenska: Je bohaté alebo chudobné? Je sebavedomé alebo zakríknuté? Je vyspelé alebo zaostalé?

      Na záver prišla vtipná, no dosť využiteľná prednáška. S vášnivou cestovateľkou a sprievodkyňou cestovného ruchu Mirkou Badinskou sme sa pri téme „Iný kraj, iný mrav“ dozvedeli o pravidlách a používaní záchodov skoro po celom svete. Vedeli ste, že najdrahší záchod sveta nebol z drahých kameňov, ale vo vesmíre na vesmírnej stanici ISS?

      Lektorom jednoznačne patrí vďaka za oboznámenie študentov nášho gymnázia!
      Karin Bednáriková III.D

     • Čo vieš o hviezdach?

     • Odpoveď na túto otázku je pre Romana Špaňa z III.A jasná. Dňa 6. marca sa stal úspešným účastníkom okresného kola rovnomennej súťaže a v III. kategórii obsadil tretie miesto. K dosiahnutému úspechu mu blahoželáme a zároveň mu prajeme veľa úspechov v aprílovom krajskom kole.

      RNDr. Anna Uhríková

     • Filmový festival Ekotopfilm - Envirofilm

     • Zo všetkých strán počúvame správy o meniacej sa klíme, o vyčíňaní počasia, o ohrozených druhoch a ďalších environmentálnych hrozbách, ktoré bezprostredne vplývajú na naše zdravie, na náš život. Možno ešte dokážeme odvrátiť alebo aspoň zmierniť katastrofické scenáre, pred ktorými nás vystríhajú vedci zaoberajúci sa problematikou životného prostredia. Každý z nás má možnosť priložiť ruku k dielu. Musíme sa však zamyslieť nad vlastným spôsobom života a ochotou niečo zmeniť.

      Príležitosť a inšpiráciu na zamyslenie sme získali aj 3.3.2023, keď sme sa zúčastnili projektu Junior festival. Ide o projekt, ktorý je každoročne súčasťou festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm. Nedostali sme do rúk návod, ako za pár dní odvrátiť všetky environmentálne hrozby. Dúfam však, že v nás niekde zostala uložená aspoň maličká myšlienka na potrebu niečo zmeniť. A možno u niektorých táto myšlienka postupne narastie do väčších rozmerov a skutočne nám pomôže zmeniť svoj vzťah k životnému prostrediu pozitívnym smerom. Možno sa nám dokonca podarí šíriť toto posolstvo ďalej a dosiahnuť, že aspoň niektoré katastrofické scenáre sa nenaplnia.

      PaedDr. Mária Bašistová