• Maturitná skúška (MS) zo slovenského jazyka a literatúry má okrem ústnej formy internej časti (ÚFIČ) aj:

     • externú časť (EČ) – test obsahujúci 40 úloh s výberom odpovede a 24 úloh s krátkou odpoveďou s časom na vyriešenie 100 minút,
     • písomnú formu internej časti (PFIČ) – 1 úloha s dlhou odpoveďou (súbor štyroch tém s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu), čas na vypracovanie je 150 minút, požadovaný rozsah práce je 1,5 – 3 strany A4, pričom pri nedodržaní minimálneho rozsahu 200 slov sa práca žiaka hodnotí 0 bodmi.

      

     MS z cudzích a druhých vyučovacích jazykov (anglický, ruský jazyk) má okrem ÚFIČ aj:

     • externú časť – 120-minútový test na úrovni B2, 150-minútový test na úrovni C1 obsahujúci úlohy s výberom odpovede a úlohy s krátkou odpoveďou,
     • písomnú formu internej časti – 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou), čas na jej vypracovanie je 60 minút (, B2) a 90 minút (úroveň C1), požadovaný rozsah práce je 200 – 220 slov pre jazykovú úroveň B2 a 260 – 320 slov pre jazykovú úroveň C1, pričom pri nedodržaní minimálneho rozsahu 120 (B2), 180 (C1) slov sa práca hodnotí 0 bodmi.

      

     MS z matematiky má okrem ÚFIČ aj:

     • externú časť – 150-minútový test obsahujúci 20 úloh s krátkou odpoveďou a 10 úloh s výberom odpovede.