• Riaditeľské voľno - 12.novembra 2021

     • Oznam

      o prerušení vyučovania a poskytnuti riaditeľského voľna

      dňa 12. 11. 2021

            Týmto oznamujeme, že  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a  podľa § 3 ods. 10 vyhlášky MŠVVaŚ SR č. 231/2009 Z. z.  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov riaditeľka školy rozhodla, že  dňa  12. novembra 2021 bude prerušené vyučovanie a bude poskytnuté žiakom voľno z vyučovania. 

           Voľno bude poskytnuté z prevádzkových dôvodov kvôli celodennému prerušeniu dodávky elektrickej energie.

                                                                                                                            PaedDr. Beáta Havettová

                                                                                                                                  riaditeľka školy

     • Oznam riaditeľky školy

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      vzhľadom na skutočnosť, že okres Nitra sa od 13. 9. 2021  nachádza v oranžovej farbe Covid -19 automatu, je potrebné, aby všetci žiaci školy predložili aktuálne Potvrdenie o bezpríznakovosti žiaka a Oznámenie o výnimke z karantény (pre potrebu zabezpečenia vyučovania, prípadného dištančného vzdelávania).

      Vyhlásenia podávajte elektronicky – prostredníctvom Edupage  a prosím, sledujte aktuálne oznamy na Edupage.

      S pozdravom,

      PaedDr. Beáta Havettová

      riaditeľka školy

     • Otvárame nový školský rok 2021/2022

     • Vážení rodičia, milí žiaci,

      tešíme sa na spoločné stretnutie v škole. Základné informácie o otvorení nového školského roka sú uvedené v nasledovných pokynoch.

       

       

      Pokyny k otvoreniu školského roka 2021/2022

       

       

      2. september 2021 –  začiatok školského roka

      • 8,00 - 8,15      Sústredenie žiakov v triedach

                                     (žiakov prvého  ročníka vyzdvihne triedna učiteľka pred vstupom do budovy školy)

      • 8,15 – 8,40      Príhovor riaditeľky školy
        • 8,45 – 9,30      Úvodné informácie k organizácii školského roka 2021/22,

                              (prihlásenie na stravovanie – od 3. 9. 2021)

       

      3. september 2021 (piatok)

      • 8,00 – 11,00     Program v triede s triednym učiteľom
      • 11,00               Obed v školskej jedálni (prihlásení žiaci)       

       

      Pokyny pre rodičov

      • Zákonný zástupca/plnoletý žiak predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka

      ( Príloha č.1:   ..\Vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka.docx  )

                  jedným z nasledovných spôsobov:

      1. Odoslať tlačivo škole vopred prostredníctvom EDUPAGE (štart →žiadosť/vyhlásenie → písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti → vybrať triedu → vybrať meno žiaka →potvrdiť)
      2. Odovzdať vyplnené tlačivo pri vstupe do budovy

       

      • Ak si žiak nedopatrením zabudne vyhlásenie doma, čaká pred budovou školy na dodatočné doručenie tlačiva od rodiča.

      Ak rodič nemôže odoslať tlačivo jedným z vyššie uvedených spôsobov, môže bezodkladne poslať scan „Písomného vyhlásenia o bezpríznakovosti“ e-mailom na adresu školy: sekretariat@gymvrable.sk.
       

      Pokyny pre žiakov

      • Pri ceste do/zo školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ, nezhromažďujú sa pred školou alebo v školskom areáli.
      • Žiaci do budovy školy vchádzajú hlavným vchodom. Pri vstupe  sa vykonáva ranný filter, ktorému je žiak povinný sa podrobiť (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola rúška).
      • Žiak je povinný
      • nosiť rúško v interiéri školy, vrátane svojej triedy, počas celého vyučovania,
      • dodržiavať odstupy od ostatných,
      • dôsledne si umývať ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami, na dezinfekciu rúk používa dezinfekčné prostriedky umiestnené v učebniach, na toaletách a chodbách školy.
      • Žiaci po vstupe do budovy idú rovno do svojich  kmeňových tried, nezhromaždujú sa na chodbách a vyhýbajú sa kontaktom so žiakmi iných tried.  

      Vstup cudzím osobám do priestorov školy nie je povolený.  Výnimočne  je možný len s výnimkou, potvrdenou riaditeľom školy a „Písomným vyhlásením o bezpríznakovosti návštevníka“ danej osoby (Príloha č. 1a: ..\Vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka školy.docx ).

       

      Vo Vrábľoch 31. 8. 2021                                                              PaedDr. Beáta Havettová

                                                                                                                riaditeľka školy

       

       

     • Dokumenty potrebné odovzdať škole

     • Vážení rodičia,

      zasielame Vám súhrnnú informáciu o dokumentoch, ktoré je potrebné odovzdať/zaslať škole podpísané rodičom/plnoletým žiakom.

      1. Prehlásenie o bezpríznakovosti žiaka (všetci žiaci) – cez Edupage
      2. Oznámenie o výnimke z karantény (príslušní žiaci) – cez Edupage
      3. Súhlas so spracovaním osobných údajov (žiaci I.D + noví žiaci) – tlačivo poskytne triedny učiteľ
      4. Evidenčný list žiaka (žiaci I.D + noví žiaci) – tlačivo poskytne triedny učiteľ
      5. Preberací protokol antigénových samotestov na domáce použitie (iba žiaci, ktorí si objednali a prevzali testy) – tlačivo poskytne triedny učiteľ 

      2. 9. 2021                                                                               vedenie školy