• Burza informácií

     • Dňa 4.10. 2022 sme sa zúčastnili podujatia Burza informácií v Nitre, na ktorom sme boli informovať  žiakov základných škôl nášho regiónu o možnostiach štúdia na našej škole. V našom stánku  si žiaci našli nielen propagačný materiál, ale aj žiakov a učiteľov ochotných a pripravených zodpovedať všetky zvedavé otázky týkajúce sa štúdia na našej škole, bohatého študentského života, študentského časopisu Ťahák a pod. Veríme, že sa nám podarilo záujemcov o gymnaziálne štúdium zaujať . všetkých srdečne pozývame na Deň otvorených dverí, počas ktorého si budú môcť prezrieť aj priestory našej školy.

      PaedDr. D. Očovayová

     • Oznam - ponuka nájmu

     • O Z N A M – ponuka nájmu

       

       

      Gymnázium Vráble, Školská 26  952 01 Vráble,  v súlade s § 9a ods. (5)  a ods. (9) zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov

      zverejňuje zámer prenajať formou priameho nájmu časť dočasne prebytočného   nebytového priestoru v budove s. č. 26, miestnosť č. 57  s výmerou 40 m2. Priestor sa nachádza na prízemí školy a je vhodný na výučbu záujmových činností s dobou nájmu do 30.06.2023. 

      K žiadosti je potrebné doložiť potvrdenie, že uchádzač nie je osobou v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zák. č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších  predpisov.

      V prípade záujmu Vaše cenové ponuky zasielajte  na hore uvedenú adresu  do 14.10.2022 v označenej obálke: “NÁJOM - neotvárať“. Bližšie informácie na t. č. 0377832129.