• Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

     •                                                     Gymnázium, Školská 26, Vráble

       

       

      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

      5. september 2022

       

      Program:

      8,00 – 8,30      Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23        

                               Príhovor riaditeľky školy    

      • na školskom dvore – átrium (v prípade nepriaznivého počasia v kmeňových učebniach)

      8,30 – 9,30      Triednicke hodiny

      • úvodné organizačné pokyny
      • nahlásenie záujmu o stravovanie v školskej jedálni

      Pred nástupom do školy je potrebné predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka, a to buď prostredníctvom EduPage alebo osobne pri vstupe do budovy -  listinne použitím formulára https://www.minedu.sk/data/att/24230.pdf.

      Vstup do budovy je povolený len žiakom školy a zamestnancom školy.

       

      Dňa 6. 9. 2022 sa vyučovanie začne triednickými hodinami (informácie o štúdiu, rozvrh hodín, poučenie o BOZP a PO, organizačné pokyny).

      • Žiakom prihláseným na stravovanie bude vydaný obed v ŠJ.
      • Žiaci I. ročníka preberajú učebnice.

       

                                                                                                   PaedDr. Beáta Havettová

                                                                                                          riaditeľka školy