• Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023

     • Na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v študijnom odbore

      7902 J 74  gymnázium bilingválne slovensko-ruské (5-ročné štúdium), sa budú konať prijímacie skúšky v ďalšom termíne - dňa 21. júna 2022

      Počet voľných miest k 25. 5. 2022: 3

      V ďalšom kole PS platia pre prijímanie uchádzačov rovnaké  Kritériá pre prijímanie uchádzačov do 1. ročníka  ako pre I. kolo (i. a II.termín) zo dňa 25. 01. 2022 doplnené dňa 10.05.2022.

     • Výsledky prijímacieho konania

     • Všetkým uchádzačom o prijatie bude zaslané rozhodnutie o prijatí, respektíve o neprijatí, rozhodnutie bude zasielané školským informačným systémom Edupage.

      Výsledky prijímacích skúšok budú zverejnené 18. mája 2022.

      Podľa § 68 ods. 1 t. j.  uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí záujem o nastúpení do školy najneskôr do 3 pracovných dní od termínu 18. 05. 2022. Termín na doručenie „Potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium na gymnázium je do 23. mája 2022, tlačivo musí byť podpísané 1 alebo 2 zákonnými zástupcami.

       Potvrdenie sa doručuje v rámci možností zákonného zástupcu jedným z nasledujúcich spôsobov:

      • cez informačný systém Edupage,
      • poštou
      • osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní. Oprávnený zamestnanec potvrdí zákonnému zástupcovi prevzatie potvrdenia podpisom na rovnopis alebo kópiu potvrdenia.

      Rozhodujúci je dátum doručenia gymnáziu.

      Doručením rozhodnutia o nástupe na štúdium ostatné rozhodnutia o prijatí automaticky strácajú platnosť (na iné školy a iné odbory), ak uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí nastúpenie žiaka na štúdium na našom gymnáziu.

      Vzor potvrdenia o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium je uvedený v prílohe rohodnutia.

      V prípade otázok, kontaktujte, prosím, riaditeľku školy PaedDr. Beátu Havettovú, tel: 0904828810, havettova@gymvrable.sk