• Oznam riaditeľky školy - 14. 03. 2022

     • Oznámenie o poskytnutí riaditeľského voľna a organizácii vyučovania v čase externých maturitných skúšok

       

      Týmto oznamujeme, že  podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších a  podľa § 3 ods. 10 vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 231/2009 Z. z.  o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení neskorších predpisov riaditeľka školy rozhodla, že  bude prerušené vyučovanie a poskytnuté voľno z vyučovania žiakom vo vybraných triedach nasledovne:

      •    15. marca 2022 – I. D, II. D, IV. D, II. A
      •    16. marca 2022 – I. D, IV. D, III. A

      Voľno bude poskytnuté z organizačných a prevádzkových dôvodov, nakoľko  zabezpečenie  externej časti a písomnej formy internej časti maturitných skúšok, vyžaduje uvoľniť učebne a vyučujúcich.

      Vzdelávanie a pracovné workshopy budú organizované pre žiakov:
      15. 03. 2022 (8,00 - 11, 30 hod.) - III.A 
      16. 03. 2022 ( 8,00 - 11,30 hod.) - II.D, II.A                                                                                  
      Účasť žiakov povinná.

                     
      PaedDr. Beáta Havettová
      riaditeľka školy